വ の発音の仕方

は保留中の発音:
  • വ の発音を録音する [ml] വ の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: വിദ്യാര്‍ത്ഥിവിദ്യാഭ്യാസംനന്ദിഅല്ലഅതെ