មួយ の発音の仕方

カテゴリ:
មួយは保留中の発音:
  • មួយ の発音を録音する មួយ [km] មួយ の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: ទឹកSopheapខែ្មរtaeccow-owv