ជម្រាបលា の発音の仕方

カテゴリを ជម្រាបលាに追加する

ជម្រាបលាは保留中の発音:
  • ជម្រាបលា の発音を録音する ជម្រាបលា [km] ជម្រាបលា の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: Krǒng KêbKrŏng PailĭnKrǒngស្អាតថៃ