គុណខ្មែរ の発音の仕方

គុណខ្មែរは発音待ちです ::
  • គុណខ្មែរ の発音を録音する គុណខ្មែរ [km] គុណខ្មែរ の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: រកមិនឃើញខ្ញុំក្រឡេកមើលសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់