ខ្លួនឯង の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: យើងឆ្អិនលក់ខ្ញុំខ្ញុំបាទ