దక్కన్ పీఠభూమి の発音の仕方

カテゴリを దక్కన్ పీఠభూమిに追加する

దక్కన్ పీఠభూమిは保留中の発音:

ランダムに選んだ単語: పందిమేకలేగదూడలేడిపిల్లవేటకుక్క