ਕੋਈ ਪਪੇਰ-ਰੂਪ ਪੌਦਾ の発音の仕方

カテゴリを ਕੋਈ ਪਪੇਰ-ਰੂਪ ਪੌਦਾに追加する

ਕੋਈ ਪਪੇਰ-ਰੂਪ ਪੌਦਾは保留中の発音:
  • ਕੋਈ ਪਪੇਰ-ਰੂਪ ਪੌਦਾ の発音を録音する ਕੋਈ ਪਪੇਰ-ਰੂਪ ਪੌਦਾ [pa] ਕੋਈ ਪਪੇਰ-ਰੂਪ ਪੌਦਾ の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਆਏਇਸਉਸਐਚ