بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق の発音の仕方

カテゴリ: その他
بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىقは保留中の発音:
  • بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق の発音を録音する بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق [ug] بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: زامانئەزائىمزائاماننان