ស្អាត の発音の仕方

カテゴリ:

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: ខ្ញុំក្រឡេកមើលសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់pinpeat