ស្អាត の発音の仕方

カテゴリ:

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: ក្រមារsong sligh bongណាស់ភ្នំពេញជំរាបសួរស្តី