ខ្ពស់ の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: ​ចង់Sam Rainsyអក្សរខ្មែរអរគុណច្រើនទំព័រដើម