ആന の発音の仕方

カテゴリ:

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: Anesh (അനീഷ്)Jalam (ജലം)Katham (കാതം)Undakkan (ഉണ്ടാക്കാന്‍)Elamkunnapuzha (ഇളംകുന്നപ്പുഴ)